Dự thảo Tài liệu Môi trường

Dự thảo Tài liệu Môi trường (DED) đã được chuẩn bị tuân thủ theo Đạo luật Chất lượng Môi trường California (CEQA) và Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia (NEPA) và hiện đã có để công chúng có thể xem. Dự thảo Tài liệu Môi trường mô tả và đánh giá các tác động môi trường có thể xảy ra của dự án này.

Dự thảo Tài liệu Môi trường hiện đang được công bố rộng rãi để công chúng xem và cho ý kiến nhận xét. Ý kiến nhận xét sẽ được chấp nhận từ ngày 29 Tháng Chín, 2020 đến ngày 30 Tháng Mười Một, 2020.

Dự thảo Tài liệu Môi trường có thể được tải xuống và xem từ trang web này. Các bản kỹ thuật số của Dự thảo Tài liệu Môi trường cũng có sẵn trên trang web của Alameda CTCtrang web của Caltrans. Các nghiên cứu kỹ thuật liên quan cũng có sẵn trên trang web của Alameda CTC.

Dự thảo EIR/EA và các nghiên cứu kỹ thuật, cũng như các bản in của các báo cáo nói trên được cung cấp theo yêu cầu. Việc cung cấp bản sao trên giấy của Dự thảo Tài liệu Môi trường bị hạn chế do đại dịch COVID-19 đang diễn ra.

Sau khi nhận được ý kiến nhận xét từ công chúng và các cơ quan đánh giá, Tài liệu Môi trường sau cùng sẽ được chuẩn bị. Caltrans có thể chuẩn bị các nghiên cứu môi trường và/hoặc kỹ thuật bổ sung để giải quyết các ý kiến nhận xét nếu cần.

Tài liệu Môi trường sau cùng sẽ bao gồm các câu trả lời đối với các ý kiến nhận xét chính thức nhận được về Dự thảo Tài liệu Môi trường và sẽ xác định phương án thay thế ưu tiên. Nếu quyết định phê duyệt dự án được đưa ra, một Thông báo Quyết định (NOD) sẽ được công bố để tuân thủ CEQA.

Tại thời điểm đó, Caltrans sẽ quyết định ban hành bản Phát hiện Không có Tác động Đáng kể (FONSI) hoặc yêu cầu Tuyên bố Tác động Môi trường (EIS) để tuân thủ NEPA. Thông báo Đã có (NOA) FONSI sẽ được gửi đến các cơ quan chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương bị ảnh hưởng, và tới Clearinghouse của Tiểu bang.