Ý kiến Nhận xét Chính thức về Dự thảo Tài liệu Môi trường

Thời gian lấy ý kiến nhận xét công chúng chính thức đã đóng

Thời gian lấy ý kiến nhận xét công chúng chính thức cho Dự thảo Tài liệu Môi trường sẽ bắt đầu từ ngày 29 Tháng Chín, 2020 và kết thúc vào ngày 30 Tháng Mười Một, 2020.

Cách Gửi Ý kiến Nhận xét Chính thức về Dự thảo Tài liệu Môi trường

Thời gian lấy ý kiến nhận xét công chúng chính thức cho Dự thảo Tài liệu Môi trường sẽ bắt đầu từ ngày 29 Tháng Chín, 2020 và kết thúc vào ngày 30 Tháng Mười Một, 2020. Ý kiến nhận xét của quý vị về thông tin được trình bày trong Dự thảo Tài liệu Môi trường có ý nghĩa quan trọng đối với chúng tôi. Quý vị vui lòng đưa ra ý kiến nhận xét của mình vào bất cứ thời điểm nào trong khoảng thời gian này.

Yêu cầu quý vị nên có tên và zipcode của quý vị để gửi ý kiến nhận xét chính thức về Dự thảo Tài liệu Môi trường. Các ý kiến nhận xét chính thức sẽ được đề cập đến trong Tài liệu Môi trường Cuối cùng.

Những cá nhân có nhu cầu nhận trợ giúp đặc biệt được yêu cầu liên hệ với nhóm Dự án theo số (510) 880-4195 hoặc gửi tin nhắn tới Oakland.Alameda.Access@dot.ca.gov.

Có nhiều cách để gửi ý kiến nhận xét chính thức về Dự thảo Tài liệu Môi trường:

Gửi qua biểu mẫu lấy ý kiến nhận xét trực tuyến của chúng tôi